วิสัยทัศน์ (Vision)

โรงพยาบาลเอกชน ที่เป็นที่รู้จักและยอมรับ โดยประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอทุ่งสง และพื้นที่ข้างเคียง ว่าเป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะที่น่าชื่นชม

พันธกิจ (Mission)

“ถึงพร้อมด้วยดุลยภาพ ด้านจริยธรรม มาตรฐาน บริการและคุณภาพ”

subscribe

สมัครสมาชิกรับ ข่าวสาร