DR.CHUTIMA SUNTHORNSUP,MD.

พญ.ชุติมา สุนทรทรัพย์

กุมารแพทย์พัฒนาการและพฤติกรรม (ว.41892)

กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม

พญ.ชุติมา สุนทรทรัพย์

กุมารแพทย์พัฒนาการและพฤติกรรม (ว.41892)

กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม

ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา

  • ปริญญาบัตร แพทยศาสตรบัณฑิต
  • วุฒิบัตร สาขากุมารเวชศาสตร์
  • วุฒิบัตร อนุสาขากุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม

สถาบันการศึกษา

  • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
  • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

วันและเวลาออกตรวจแพทย์

ตามตารางเวรแพทย์