เกี่ยวกับโรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง

รู้จักกับโรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง

  • โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง เป็นโรงพยาบาลในกลุ่มเครือข่ายธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป ซึ่งได้ร่วมกับโรงพยาบาลในเครืออีก 4 โรงพยาบาลคือ โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี โรงพยาบาลทีอาร์พีเอช โรงพยาบาลนครคริสเตียน โรงพยาบาลธนบุรีชุมพร
  • โรงพยาบาลดำเนินการโดยมุ่งเน้นด้านมาตรฐานความทันสมัยและความสะดวกสบาย ทั้งยังได้เพิ่มแนวคิดการเยียวยาด้วยสิ่งแวดล้อม ภายใต้ปรัชญาของ Restination และ Healing Environment เพื่อให้ถึงพร้อมซึ่งความสมบูรณ์แห่งดุลยภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสิ่งแวดล้อม เป็นการเน้นย้ำในปณิธานที่มุ่งมั่นให้เป็นทางเลือกในการให้บริการทางการแพทย์ที่ดีที่สุด และดำรงไว้ซึ่งจรรยาบรรณ แห่งการประกอบวิชาชีพ เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความไว้วางใจและเป็นที่พึ่งในยามเจ็บป่วย
  • ศักยภาพด้านการบริการ โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง เป็นโรงพยาบาลทั่วไปเน้นการรักษาพยาบาลในกลุ่มโรคทั่วไป ให้บริการ การรักษาและบริการสุขภาพ ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา ได้แก่ สาขากุมารเวชกรรม อายุรกรรม สูตินรีเวช ศัลยกรรม และศัลยกรรมกระดูกและข้อ พร้อมเครื่องมือทางการแพทย์ ที่ทันสมัย อาทิ CT scan 256 Slides, MRI 1.5 tesla, Ultrasound, Ultrasound 4D, Mammogram, C-ARM, Fluoroscope, Colonoscope, Endoscope, Laparo Scope*, X-Ray ตลอด 24 ชั่วโมง
  • ทั้งนี้โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง มุ่งมั่นจะเป็นโรงพยาบาลที่ได้รับความไว้วางใจ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการทั้งในการรักษาพยาบาล ความสะดวกสบาย ความรวดเร็วและความเป็นมิตร ภายใต้พันธกิจ “ถึงพร้อมด้วยดุลยภาพทั้งด้านจริยธรรม มาตรฐานบริการและคุณภาพ”

รู้จักกับโรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง

  • โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง เป็นโรงพยาบาลในกลุ่มเครือข่ายธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป ซึ่งได้ร่วมกับโรงพยาบาลในเครืออีก 4 โรงพยาบาลคือ โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี โรงพยาบาลทีอาร์พีเอช โรงพยาบาลนครคริสเตียน โรงพยาบาลธนบุรีชุมพร
  • โรงพยาบาลดำเนินการโดยมุ่งเน้นด้านมาตรฐานความทันสมัยและความสะดวกสบาย ทั้งยังได้เพิ่มแนวคิดการเยียวยาด้วยสิ่งแวดล้อม ภายใต้ปรัชญาของ Restination และ Healing Environment เพื่อให้ถึงพร้อมซึ่งความสมบูรณ์แห่งดุลยภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสิ่งแวดล้อม เป็นการเน้นย้ำในปณิธานที่มุ่งมั่นให้เป็นทางเลือกในการให้บริการทางการแพทย์ที่ดีที่สุด และดำรงไว้ซึ่งจรรยาบรรณ แห่งการประกอบวิชาชีพ เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความไว้วางใจและเป็นที่พึ่งในยามเจ็บป่วย
  • ศักยภาพด้านการบริการ โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง เป็นโรงพยาบาลทั่วไปเน้นการรักษาพยาบาลในกลุ่มโรคทั่วไป ให้บริการ การรักษาและบริการสุขภาพ ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา ได้แก่ สาขากุมารเวชกรรม อายุรกรรม สูตินรีเวช ศัลยกรรม และศัลยกรรมกระดูกและข้อ พร้อมเครื่องมือทางการแพทย์ ที่ทันสมัย อาทิ CT scan 256 Slides, MRI 1.5 tesla, Ultrasound, Ultrasound 4D, Mammogram, C-ARM, Fluoroscope, Colonoscope, Endoscope, Laparo Scope*, X-Ray ตลอด 24 ชั่วโมง
  • ทั้งนี้โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง มุ่งมั่นจะเป็นโรงพยาบาลที่ได้รับความไว้วางใจ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการทั้งในการรักษาพยาบาล ความสะดวกสบาย ความรวดเร็วและความเป็นมิตร ภายใต้พันธกิจ “ถึงพร้อมด้วยดุลยภาพทั้งด้านจริยธรรม มาตรฐานบริการและคุณภาพ”

วิสัยทัศน์ (Vision)

“โรงพยาบาลเอกชน ที่เป็นที่รู้จักและยอมรับ โดยประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอทุ่งสง และพื้นที่ข้างเคียง ว่าเป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะที่น่าชื่นชม”

วิสัยทัศน์ (Vision)

“โรงพยาบาลเอกชน ที่เป็นที่รู้จักและยอมรับ โดยประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอทุ่งสง และพื้นที่ข้างเคียง ว่าเป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะที่น่าชื่นชน”

วิสัยทัศน์ (Vision)

“โรงพยาบาลเอกชน ที่เป็นที่รู้จักและยอมรับ โดยประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอทุ่งสง และพื้นที่ข้างเคียง ว่าเป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะที่น่าชื่นชน”

พันธกิจ (Mission)

“ถึงพร้อมด้วยดุลยภาพ ด้านจริยธรรม มาตรฐาน บริการและคุณภาพ”

พันธกิจ (Mission)

“ถึงพร้อมด้วยดุลยภาพ ด้านจริยธรรม มาตรฐาน บริการและคุณภาพ”

พันธกิจ (Mission)

“ถึงพร้อมด้วยดุลยภาพ ด้านจริยธรรม มาตรฐาน บริการและคุณภาพ”

คณะผู้บริหาร