TTH AACI 9

ข่าวสารและกิจกรรม

โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง ต้อนรับผู้เยี่ยมสำรวจตามมาตรฐาน...

โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง ต้อนรับผู้เยี่ยมสำรวจตามมาตรฐาน AACI เพื่อขอรับรองมาตรฐานสากล AACI American Accreditation Commission International