นายแพทย์ธนชัย ศุภนาม

สาขาศัลยศาสตร์

แพทย์หญิงชมเดือน วัชรมน

สาขาศัลยศาสตร์

นายแพทย์จักรพงษ์ จาตุรวาณิช

สาขาศัลยศาสตร์

นายแพทย์กรวิทย์ จงวิไลเกษม

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

นายแพทย์เชาว์คณ แซ่เฮง

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

แพทย์หญิงเพ็ญพรรณ เลิศวัฒนชัย

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

นายแพทย์ธานินทร์ วรานันตกุล

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

แพทย์หญิงธนยาพร สรัคคานนท์

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

แพทย์หญิงกุสุมา แป้นสุข

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

แพทย์หญิงชุติมา หงษา

กุมารเวชศาสตร์

นายแพทย์พิมพ์แพร รพีภัทรกุล

กุมารเวชศาสตร์

แพทย์หญิงภัทธิญา สุทธิเดช

วิสัญญีแพทย์

แพทย์หญิงกษมาพร เที่ยงธรรม

วิสัญญีแพทย์

แพทย์หญิงแววดาว สงวนพงค์

วิสัญญีแพทย์

แพทย์หญิงอาทิตยา ก้วนหิ้น

แพทย์ทั่วไป

นายแพทย์วิชัย พิบูลย์

แพทย์ทั่วไป

แพทย์หญิงชวิศา บุญฤทธิ์บำเพ็ญ

แพทย์ทั่วไป

นายแพทย์กานต์ หมวดทองอ่อน

แพทย์ทั่วไป

นายแพทย์ธิติ วิริยาภรณ์

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

แพทย์หญิงสิริบูรณ์ เพชรบูรณ์

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

แพทย์หญิงรัชนี ทองเสภี

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

นายแพทย์ปุริม เจนพิริยประยูร

อายุรศาสตร์

แพทย์หญิงปริณดา คงประสม

อายุรศาสตร์

แพทย์หญิงอรรถยาภรณ์ ชูใหม่

อายุรศาสตร์

นายแพทย์ธีรพันธ์ ดิสเสถียร

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

แพทย์หญิงเกษรา วิไลศรี

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

แพทย์หญิงรจเรข จันทร์สร้าง

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

แพทย์หญิงขวัญฤทัย ศรีสว่าง

แพทย์เวชปฎิบัติทั่วไป