คลินิคอายุรกรรมทั่วไป

General internal medicine clinic

– คลินิกอายุรกรรมที่โรงพยาบาลธนุบรี ทุ่งสง มุ่งเน้นการให้บริการที่มีมาตรฐานและเป็นมิตรต่อผู้ป่วยทุกท่าน ด้วยทีมแพทย์อายุรแพทย์ที่ได้รับวุฒิบัตรการรับรองจากสภาแพทย์ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการตรวจรักษาโรคต่าง ๆ โดยให้ความสำคัญในกระบวนการให้บริการที่เข้าถึงง่ายและเป็นมิตร รวมถึงการดูแลอย่างเข้าใจในทุกขั้นตอน.

– ทางคลินิกนี้มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีความรู้และประสบการณ์ในการรักษาโรคต่าง ๆ อาทิ โรคระบบประสาทและสมอง, โรคระบบทางเดินอาหาร, โรคไต, โรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ, โรคปอด, โรคติดเชื้อ, โรคเลือด, โรคข้อและรูมาตอยด์ ทำงานร่วมกับทีมผู้เชี่ยวชาญเพื่อวางแผนการรักษาที่เหมาะสมในแต่ละราย.

– คลินิกอายุรกรรมที่โรงพยาบาลธนุบรี ทุ่งสง นั้นได้รับการจัดเตรียมทั้งหมดเพื่อให้บริการที่มีมาตรฐานสูงและเต็มที่ต่อความต้องการของผู้ป่วยทุกท่าน..

General internal medicine clinic

– คลินิกอายุรกรรมที่โรงพยาบาลธนุบรี ทุ่งสง มุ่งเน้นการให้บริการที่มีมาตรฐานและเป็นมิตรต่อผู้ป่วยทุกท่าน ด้วยทีมแพทย์อายุรแพทย์ที่ได้รับวุฒิบัตรการรับรองจากสภาแพทย์ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการตรวจรักษาโรคต่าง ๆ โดยให้ความสำคัญในกระบวนการให้บริการที่เข้าถึงง่ายและเป็นมิตร รวมถึงการดูแลอย่างเข้าใจในทุกขั้นตอน.

– ทางคลินิกนี้มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีความรู้และประสบการณ์ในการรักษาโรคต่าง ๆ อาทิ โรคระบบประสาทและสมอง, โรคระบบทางเดินอาหาร, โรคไต, โรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ, โรคปอด, โรคติดเชื้อ, โรคเลือด, โรคข้อและรูมาตอยด์ ทำงานร่วมกับทีมผู้เชี่ยวชาญเพื่อวางแผนการรักษาที่เหมาะสมในแต่ละราย.

– คลินิกอายุรกรรมที่โรงพยาบาลธนุบรี ทุ่งสง นั้นได้รับการจัดเตรียมทั้งหมดเพื่อให้บริการที่มีมาตรฐานสูงและเต็มที่ต่อความต้องการของผู้ป่วยทุกท่าน.

แพทย์ประจำคลินิค อยุรกรรมทั่วไป