คัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

...

โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง มีแพ็คเกจตรวจสุขภาพแพ็คคู่ การตรวจเช็คความสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคบางอย่างในระยะเริ่มต้น ก็อาจทำให้เราเตรียมพร้อมรับมือ เพื่อดูแลรักษาสุขภาพให้ห่างไกลจากโรคได้แต่เนิ่นๆ ที่โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสงเรามีทีมแพทย์คอยให้คำแนะนำ

โปรแกรมตรวจสุขภาพพื้นฐานสำหรับบุคคลทั่วไปอายุระหว่าง 40-50 ปี

แพ็คเกจแนะนำ

ตรวจสุขภาพสำหรับบุคคลทั่วไปอายุ 40-50 ปี Check Up Smart...

โรงพยาบาลธนบุรีทุ่งสงในจังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดทำโปรแกรมตรวจสุขภาพโดยแพทย์เฉพาะทางเพื่อให้บริการแก่บุคคลทั่วไปที่มีอายุระหว่าง 40-50 ปี เพื่อตรวจสุขภาพและวินิจฉัยอาการต่างๆเพื่อช่วยคัดกรองโรคซึ่งมีความเสี่ยงสูงในกลุ่มผู้ป่วยจากประวัติการเจ็บป่วย

โปรแกรมตรวจสุขภาพพื้นฐานสำหรับบุคคลทั่วไปอายุระหว่าง 40-50 ปี

แพ็คเกจแนะนำ

ตรวจสุขภาพสำหรับบุคคลทั่วไปอายุ 30-40 ปี Check Up Smart...

โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดทำโปรแกรมตรวจสุขภาพโดยแพทย์เฉพาะทางสำหรับบุคคลทั่วไปพื้นฐานอายุระหว่าง 30-40 ปี ตรวจหาปัญหาสุขภาพต่าง ๆ เช่น การทำงานของหัวใจ ความดันเลือด ระดับน้ำตาลในเลือด และอื่น ๆ

โปรแกรมตรวจสุขภาพพื้นฐานสำหรับผู้ที่อายุน้อยกว่า 30 ปี

แพ็คเกจแนะนำ

ตรวจสุขภาพสำหรับบุคคลทั่วไปอายุน้อยกว่า 30 ปี Check Up Basic...

โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง นครศรีธรรมราชได้สร้างโปรแกรมตรวจสุขภาพโดยเฉพาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่อายุน้อยกว่า 30 ปี โดยสามารถตรวจสุขภาพได้หลากหลายด้าน เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับคำแนะนำในการดูแลสุขภาพโดยรับการตรวจจากแพทย์เฉพาะทาง

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับคุณผู้หญิงอายุ 50 ปีขึ้นไป

แพ็คเกจแนะนำ

ตรวจสุขภาพสำหรับสุภาพสตรีอายุ 50 ปีขึ้นไป Smart Health Wellness...

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้หญิงที่อายุ 50 ปีขึ้นไปที่โรงพยาบาลธนบุรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช ถูกพัฒนาโดยแพทย์เฉพาะทางเพื่อให้การดูแลสุขภาพของผู้หญิงในช่วงอายุนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักการแพทย์ปัจจุบัน

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับคุณผู้ชายอายุ 50 ปีขึ้นไป

แพ็คเกจแนะนำ

ตรวจสุขภาพสำหรับสุภาพบุรุษอายุ 50 ปีขึ้นไป Smart Health Wellness...

โรงพยาบาลธนบุรีทุ่งสง ในจังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดทำโปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับคุณผู้ชายที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปโดยแพทย์เฉพาะทาง เพื่อช่วยในการตรวจสุขภาพของคุณผู้ชาย โดยการตรวจจะประกอบไปด้วยการตรวจความดันโลหิต เบาหวาน เป็ํนต้น

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับคุณผู้ชายอายุ 40 ปีขึ้นไป

แพ็คเกจแนะนำ

ตรวจสุขภาพสำหรับสุภาพบุรุษอายุ 40 ปีขึ้นไป Smart Executive Wellness...

โรงพยาบาลธนบุรีทุ่งสง นครศรีธรรมราชได้จัดทำโปรแกรมตรวจสุขภาพเพื่อช่วยให้ผู้ชายที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไปสามารถตรวจสุขภาพได้ง่ายและตรวจรักษาโรคที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มเป้าหมายนี้ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว โดยใช้แพทย์เฉพาะทางในการตรวจและให้คำแนะนำการรักษา

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับคุณผู้หญิงอายุ 35 ปีขึ้นไป

แพ็คเกจแนะนำ

ตรวจสุขภาพสำหรับสุภาพสตรีอายุ 35 ปีขึ้นไป Smart Executive Wellness...

โรงพยาบาลธนบุรีทุ่งสง นครศรีธรรมราชได้จัดทำโปรแกรมตรวจสุขภาพโดยแพทย์เฉพาะทางสำหรับคุณผู้หญิงที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป เพื่อให้การดูแลสุขภาพของผู้หญิงเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจะมีแพทย์เฉพาะทางทำการวิเคราะห์ผลและให้คำแนะนำ